Бюрократія як соціальне явище

реферат

2. Соціологічне трактування бюрократії

Спочатку термін «бюрократія» використовувався Вебером для позначення раціональної організації, розпорядження й правила які створюють фундамент ефективнішої роботи й дозволяють боротися з фаворитизмом. На думку Вебера, жорстко формалізований характер бюрократичних відносин, чіткість у розподілі рольових функцій, особиста заінтересованість бюрократів у досягненні мети організації призводять до прийняття своєчасних і кваліфікованих рішень, заснованих на виключно старанно відібраній і перевіреній інформації.

Ідеальний тип управління організацією, розроблений Вебером, є створення найбільш ефективної машини управління, заснованої на суворій раціоналізації.

Розвиваючи ідеї М. Вебера, американський соціолог А. Гоулднер - виділив у суспільстві два типу бюрократії

- представницьку (тут - влада спирається на знання й уміння)

- авторитарну (коли він бюрократія виникає внаслідок дисфункцій, коли послух перетворюється на самоціль, а влада узаконюється самим фактом перебування на посаді).

У сучасних наукових дослідженнях простежується широке трактування поняття “бюрократизм”, яке використовується для аналізу таких явищ суспільного життя, як недосконалість управління через низький професійний і культурний рівень її працівників, протиставляння групових інтересів суспільним тощо. Наукові дослідження бюрократії й бюрократизму започаткував Гегель. Він обґрунтував переваги бюрократії й бюрократичних методів управління, які базуються на спеціалізації й поділі праці в урядових структурах. Така спеціалізація, на його думку, давала можливість забезпечувати високу освіченість і професіоналізм, неупередженість і запобігання зловживанням владою та надійний захист державних інтересів. У соціально-політичній доктрині Маркса домінує негативна оцінка бюрократії. Вона характеризується як перешкода на шляху історичного прогресу суспільства і представлена як певна соціальна група, управлінсько-організаційна система, особлива корпорація, що має в своєму розпорядженні державу, яка, по-суті, є її приватною власністю. Особливий управлінський статус дає бюрократії змогу, на думку Маркса, підпорядковувати функціонування держави завданням збереження й зміцнення бюрократією свого стану, збереження власних інтересів. Відносини бюрократії й держави є суперечливими, оскільки державні інтереси перетворюються на канцелярські або канцелярські -- на державні. І саму державу Маркс розглядав як сукупність різних бюрократичних структур з певними субординаційними зв?язками.

Серед досліджень, які найбільше вплинули на формування наукового уявлення про бюрократію як соціальне явище, політологи виділяють соціальну теорію М. Вебера. Він пов?язував функціонування бюрократії з відносинами управління, панування, позитивно оцінював соціальну роль бюрократії, наголошуючи на тому, що сутність бюрократії -- в професіоналізмі управління, складниками якого є раціональні знання управлінської сфери, сувора дисципліна, відповідальність, неупередженість тощо. Ефективність діяльності бюрократії визначається певними умовами та принципами, серед яких: - створення особливих сфер компетенції шляхом розподілу посад між службовцями, визначення повноважень, якими наділена кожна посадова особа; - надання прав і забезпечення роботою посадової особи тільки залежно від того, як вона виконує свої службові обов?язки; - право чиновника регулювати діяльність своїх підлеглих та ін.

Висока оцінка бюрократії М. Вебером (як вершина управлінської раціональності та ефективності; як ідеальний тип управління) пояснюється тими значними перевагами бюрократії, що полягають у створенні раціональних структур з широкими можливостями універсального застосування їх у різних соціальних інституціях. При цьому раціональність М. Вебер розглядав як взаємозв?язок влади, управління та способу життя, а ідеальність--як зразок раціональної організації.

Для забезпечення раціональної організації управління, за М. Вебером, діяльність чиновників повинна регламентуватися такими вимогами: - чітке визначення й неухильне дотримання системи вертикальних зв?язків (службова ієрархія); - відрегульований поділ праці, що ґрунтується на спеціалізації; - система правил і директив чітко встановлює права й обов?язки працівників (членів) і організації; - система чітко і точно визначених методів і прийомів при виконанні завдань.

Таким чином, бюрократію М. Вебер представляв як наслідок процесу раціоналізації суспільства і культури з широкими можливостями впливати на всі сфери суспільного життя. Запорукою високої професійності бюрократії є чітка організація постійно діючого, підпорядкованого регламентові апарату чиновників, де кожний займає певне становище (завдяки особистій незалежності); призначення за угодою (контрактом); одержання належної заробітної плати; відповідна професійна кваліфікація та ін. Важливими умовами є й відокремлення приватного життя від службової діяльності; можливість службового зростання і службової недоторканності. Порушення цих умов призводить до втрати особистої незалежності чиновника і, відповідно, до виникнення казнокрадства, хабарництва, зловживання службовим становищем, сваволі, формалізму тощо. М. Вебер привертав увагу до тривожної тенденції зростання автономності й можливості виходу апарату чиновників з-під контролю і навіть до розгортання анонімної системи впливу на суспільні процеси з ускладненням процедур прийняття управлінських рішень. Багато ідей, які висловив М. Вебер, знайшли підтримку і набули подальшого розвитку в сучасній політології, хоч і тут спостерігаються розбіжності в трактуванні змісту поняття “бюрократія”, соціальної ролі й функції бюрократії в регулюванні соціальних процесів. Так, категорія “бюрократія” вживається для характеристики посадових осіб -- чиновників, службового персоналу; адміністративного апарату як системи взаємопов?язаних посадових осіб; будь-якої організації зі штатом службовців; держави, в управлінні якою керівна роль належить її посадовим особам; суспільства, в якому домінує бюрократія. Терміни “бюрократія” і “бюрократизм” використовують і для характеристики раціональної організації, ефективної адміністрації; адміністративного управління, що його здійснюють посадові особи, і водночас бюрократизм тлумачиться як бюрократична поведінка з її неефективною організацією. Отже, тут очевидна багатофункціональність використання як самого поняття “бюрократія”, так і оцінки соціальної ролі бюрократії.

Делись добром ;)