Актуальні проблеми сучасної правової соціології

реферат

Дослідження особливостей правової культури молоді

Питання, повязані з дотриманням і захистом різних громадянських, етнічних, тендерних та інших прав людини стають все більш актуальними в нашій країні у звязку з побудовою демократичного суспільства. Але, з іншого боку, надання та захист прав вимагає від самої людини наявність у нього певної правової культури. Багато дослідників сходяться на думці, що рівень правової культури сучасного росіянина залишається на невисокому рівні. При цьому висувається теза про безуспішності або гальмуванні побудови правої держави, коли правосвідомість громадян та еліти оперує здебільшого псевдо правовими категоріями. У звязку з цим надії покладаються на позитивний розвиток правосвідомості і оформлення правової культури. Під правовою культурою розуміється сукупність знань, цінностей і установок особистості щодо власних прав і можливостей їх практичного здійснення у процесі взаємодії субєктів правових відносин.

Підвищена увага до прав молоді пояснюється її особливою роллю в суспільному відтворенні як "стратегічного ресурсу суспільства, що розвивається", "обєкта національно-державних інтересів". Разом з тим, підвищення ролі молоді в якості активного і свідомого партнера проведених реформ знаходиться у великій залежності від того, наскільки вона знає надані права і якою мірою може скористатися ними для задоволення своїх зростаючих запитів. Це вимагає, у свою чергу, вивчення реального стану правової культури молоді та сукупності соціальних факторів, що її формують, що надалі дозволить вийти на новий рівень її осмислення, розробку пропозицій щодо оптимізації управлінського впливу на зміст і механізм цього процесу. Сучасній соціологічною наукою накопичено великий досвід вивчення різних аспектів правової культури молоді, але питання, повязані з формуванням правової свідомості та аналізу правової поведінки молоді залишаються актуальними.

Вивчення правової культури молоді проводилося в рамках соціологічного дослідження, проведеного Науково-дослідною лабораторією соціологічних досліджень Мурманського державного педагогічного університету. Його основною метою було виявлення характерних особливостей становлення громадянської самосвідомості молоді Мурманської області. Обєктом дослідження була молодь Мурманської області віком від 14 до 29 років і основний метод дослідження - анкетування. Загальний обсяг вибірки склав 775 чоловік, вибірка була квотна, і квоти визначалися за статтю, віком та місцем проживання. Автор забезпечував розробку блоку питань анкети з правової культури молоді та проведення аналізу отриманого матеріалу з даної теми. Основними завданнями, в рамках вивчення правової культури молоді, були: зясування орієнтованості молодих людей на дотримання законів і правових норм, а також визначення рівня інформованості молоді про свої права та її готовності їх відстоювати.

Результати аналізу отриманих даних показали, що молодь у цілому допускає більшість правопорушень, які найбільш поширені і не мають кримінальної відповідальності за їх вчинення (хоча і не постійно, а у виняткових випадках).

Найбільш неприпустимими є правопорушення, повязані з наркотиками, їх придбанням, зберіганням, вживанням і пропагандою. За оцінкою тесту Стьюдента були виявлені значущі відмінності в оцінці різних вікових груп молоді допустимості правопорушень. Зясувалося, що молодь юного віку відносно більше допускає правопорушень (особливо порушення громадського порядку), в той час як позиція молоді старшого віку в даному питанні більш стримана. Крім цього жінки більш налаштовані на дотримання законів, ніж чоловіки. А ось рівень освіти та місце проживання (обласний центр та область) респондентів на допустимість правопорушень не впливають. Стримуючими факторами від вчинення протиправних дій, для більшості молодих людей, є боязнь покарання (54% виборів), а також гарне сімейне виховання (50% виборів), яке формує у підлітків уявлення про негідності вчинення даних дій і їхній суперечності життєвим принципам, системі цінностей (респонденти в даному питанні вказували більше одного мотиву). Високий відсоток молодих людей, які не порушують закони лише через острах покарання, що в цілому говорить про невисокий рівень правової культури.

При оцінці знань своїх прав близько 85% молоді (незалежно від віку) висловили хорошу або часткову поінформованість про них. Але ось джерела інформації про права у молоді різного віку різняться: джерелом знань молоді юного віку в більшою мірою є школа, в той час як у старшої вікової групи - самоосвіта. Можна відзначити той факт, що вибори такого джерела інформації, як "шкільний курс", зростають поступово при переході від старшої вікової групи до самої юної, що може бути повязано з тим, що відбувається перебудова шкільної освіти, і в шкільному курсі в даний час більше уваги приділяється питанням правового виховання. У звязку з цим, молоді люди старшого віку відносно більше відчувають потребу в отриманні додаткової інформації про свої права.

У цілому молоді люди вважають за краще не миритися з порушенням своїх прав і готові йти по шляху їх захисту в тих випадках, коли в цьому є сенс. Досвід порушення своїх прав мала молодь різного віку (58% респондентів), але структура видів правових порушень у вікових груп різниться: юна частина молоді найбільш чутлива до порушення особистих прав, у той час як молодь у віці від 20 до 29 років відносно більше вказує на порушення прав у сфері споживання і в сфері праці.

Делись добром ;)