logo
Академічна мобільність студентів в Україні

Вступ

В даний час одним із завдань сучасної вищої школи в Україні єудосконалення процесу освіти, а так само підвищення його доступності, якості таефективності.

У вирішенні даної задачі важливу роль має розвиток академічноїмобільності студентів. Тому і виникає необхідність у вивченні і аналізі всіх сторінцього процесу з метою подальшого використання.

Під академічної мобільністю розуміють перебуванняучня або викладача в іншому освітньому абонауковій установі (у своїй країні або за кордоном) длянавчання, викладання, проведення досліджень або підвищеннякваліфікації. Як правило, перебування в іншому закладіне перевищує одного року. Внутрішня (національна) академічна мобільність студентів - це навчання в національних університетах в межах однієї країни.

Академічну мобільність розглядають як незамінний компонент Болонського процесу, засіб формуванняєдиного європейського освітнього та наукового простору.

Забезпечення мобільності передбачає впровадження процедурвзаємного визнання періодів навчання та навчальних дисциплін,результатів оцінювання навчальних досягнень, індивідуалізаціюосвітніх траєкторій, створення сприятливих організаційних умов для навчання студента поза свого університету.

Актуальність теми. Феномен академічної мобільності, в силу деяких обєктивних і субєктивних причин поки ще не одержав досить широкого поширення в Україні, тим не менше викликає все більш пильну увагу не тільки працівників освіти, але й дослідників, перш за все соціологів.

Проте, заради справедливості, зауважимо, що інтерес соціальних вчених до даного феномену актуалізується не стільки в його системних дослідженнях, скільки в різних формах наукової комунікації: конференціях, семінарах, форумах, у тому числі віртуальних. Питання, які зазвичай розглядаються в рамках таких конференцій, стосуються досить широкого кола проблем академічної мобільності: від її масштабів до тих загальнонаціональних, державних і індивідуальних ризиків, які вона може спричинити.

При цьому обговорення всіх цих питань, як правило, не грунтується на достовірній інформації, наприклад, прорівень поширеності даного явища (в Україні офіційна статистика про масштаби академічної мобільності практично відсутня) або про характеристики людського капіталу, яким може "збагатитися", який може втратити наша країна, якщо прагнення досить великої частини українського студентства продовжити свою оcвіту зa кордоном буде реалізовано.

Метою дослідження даної курсової роботи є вивчення особливостей реалізації академічної мобільності в умовах реформування української вищої освіти та її інтеграції в европейський освітній простір.

Завдання дослідження даної курсової роботи :

- визначити академічну мобільність студентів - запоруку успіш-ної конкурентоспроможності майбутнього фахівця ;

- дослідити документальне, інфраструктурне, кадрове, інформа-ційне забезпечення академічної мобільності студентів;

- дослідити основні тенденції розвитку академічної мобільності українських студентів ;

- сформулювати проблеми академічної мобільності студентів в Україні

- дослідити досвід запровадження в Україні міжнародного співробітництва в розвитку мобільності в системі вищої освіти;

- дослідити академічну мобільність українських студентів методом побудови дерева класифікації

Обєктом дослідження даної курсової роботи є академічна мобільність студентства як характерний елемент вищої освіти в сучсному глобалізованому суспільстві, а предметом є академічна мобільність українських студентів в умовах реформування вищої освіти України.